Sztuka Implantologii to specjalistyczne czasopismo naukowe ukazujące się nieprzerwanie od 2005 roku. Tytuł znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Index Copernicus, a także w bazie Polskiej Biblioteki Lekarskiej.

Sztuka Implantologii stanowi szerokie forum wymiany doświadczeń dla wszystkich, którzy zajmują się implantologią stomatologiczną. Najwyższy merytoryczny poziom zapewniają wchodzący w skład Rady Naukowej wybitni w swoich dziedzinach członkowie, a także Redaktorzy tematyczni oraz Autorzy publikacji – polscy i zagraniczni. Dostęp do zagranicznych publikacji, pozwala na pogłębianie wiedzy czytelników na temat nowych systemów, rozwiązań (i badań klinicznych nad nimi), stosowanych w implantologii stomatologicznej na świecie.

Odbiorcami czasopisma są lekarze dentyści, którzy zajmują się implantologią stomatologiczną. Czasopismo ma zasięg ogólnopolski, ale dociera także w formie prenumeraty do naszych rodaków w Europie.

Półrocznik ten prezentuje zagadnienia chirurgii implantologicznej, implantoprotetyki, osteointegracji, higieny implantologicznej, a zwłaszcza porady i nowoczesne rozwiązania w zakresie utrzymania zdrowia miękkich i twardych tkanek wokół implantu. Prezentuje także informacje o aktualnych wydarzeniach branżowych – takich jak konferencje, sympozja, kongresy.

Wersją pierwotną czasopisma Sztuka Implantologii jest wersja elektronicznadostępna na www.si.asmedia.com.pl oraz www.asmedia.com.pl

Redakcja czasopisma Sztuka Implantologii przyjmuje do druku prace poglądowe, naukowe, przeglądowe i poradnikowe z zakresu współczesnej stomatologii oraz opisy przypadków. Redakcja nie pobiera opłat za przyjmowane do druku prace.

Za publikacje w czasopiśmie autor otrzymuje 5 pkt MNiSW. 

Regulamin zgłaszania prac wraz z instrukcjami i oświadczeniem dla autorów dostępny jest na stronach www.si.asmedia.com.pl oraz www.asmedia.com.pl

Przekazanie pracy oznacza zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych na wszelkich polach eksploatacji na Wydawnictwo AS Media.

Redakcja czasopisma zabrania kopiowania, odtwarzania, dystrybucji tekstu oraz zdjęć publikacji w celu wykorzystywania w całości, części lub w formie zmodyfikowanej bez uprzedniej pisemnej zgody Wydawnictwa AS MEDIA zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z dnia 23 lutego 1994 r., nr 24, poz. 83 z póź. zm.).

Wydawcą czasopisma jest Wydawnictwo AS MEDIA.

Wydawnictwo AS MEDIA istnieje od 2003 roku i specjalizuje się w branży stomatologicznej. W swojej ofercie posiada czasopisma: Art of Dentistry (dawna nazwa As Stomatologii), Sztuka Implantologii, Asystentka i Higienistka Stomatologiczna, dental dialog - czasopsimo z zakresu techniki dentystycznej i protetyki oraz specjalistyczne książki, w tym światowe bestsellery.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.asmedia.com.pl 

  punktacja